Fritz Carbon 7 speakers

Fritz Carbon 7 Speakers

Specifications: Frequency Response: 39Hz-20Khz +/-3 db Impedance: 8 Ohms nominal Sensitivity: 88 db (1 Watt, 2.83 V @ 1 Meter) […]